AKTUALNOŚCI

Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora PSM I st. in. Fr. Chopina w  Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2020 r.  

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 24 listopada br. zmieniające rozporządzenie w  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U z 2020 r. poz. 2087) oraz z dnia 27 listopada br.     (dz. U z 2020 r. poz. 2111) zarządzam, co następuje:

1. Zostaje przedłużony okres zdalnego nauczania z  wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość od 30 listopada br. do dnia 3 stycznia 2021 r. Pozostałe zalecenia zostają bez zmian.

2. Zmienia się termin ferii zimowych na okres od dnia 4 stycznia 2021 do dnia 17 stycznia 2021 r.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.    

Dyrektor szkoły              ( - ) mgr Mirosław Zając